Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności  
Zespołu Szkół w Parchowie im. gen. Józefa Wybickiego

 

Zespół Szkół w Parchowie im. gen. Józefa Wybickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bip.zsparchowo.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 12-10-2015 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31-03-2021 r.
   

Aplikacja mobilna           
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Treści niedostępne

Tłumacz języka migowego

Wyłączenia

 • niektóre dokumenty, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 09-03-2021r.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jerzy Werra
 • E-mail: dyrektor@zspar.pl
 • Telefon: 59 821-44-67

Informacja zwrotna

Informacja zwrotna Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Prowadzą
  do niego schody bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Wejście umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnych znajduje się od ul. Tartacznej 
  - główne wejście do przedszkola  oraz od strony boiska z podjazdem dla niepełnosprawnych, również od ul. Tartacznej. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej.
 3. Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta
  w dogodny dla niego sposób. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Przed wejściem od ul. Tartacznej znajduje się bezpłatny parking  z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 5. W szkole jest winda. Cztery klatki schodowe wyposażone są w szerokie schody oraz poręcze. Klatka schodowa prowadząca do segmentu, w którym znajdują się oddziały przedszkolne, Klatki wyposażone są w poręcze. Korytarze wewnątrz budynku są przestronne.
 6. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. Na terenie placówki nie ma osoby posługującej się językiem migowym.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym
  dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Strona posiada następujące narzędzia ułatwień dostępu:         
Spełniama standardy dostępności oraz W3C, WCAG 2.1, SECTION 508, EAA/EN 301549,
IS 5568

5359