Przejdź do stopki

DANE SZKOŁY

Treść

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARCHOWIE
IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO


Dane adresowe:
ul. Kartuska 19A
77-124 Parchowo
NIP: 8421616524


Sekretariat szkoły: (59) 821-44-67
Telefony wewnętrzne:
FAX -27
Ksiegowość -24
Pedagog szkolny - 28

Tel. kom. szkoła - 694791419;
Tel. kom. przedszkole-  882393530

Kontakty e-mail:
Dyrektor:dyrektor@zspar.pl
Wicedyrektor: kn@zspar.pl
Sekretarz: sekretarz@zspar.pl
Administrator BIP: klang@zspar.pl

Strona internetowa: www.zsp.edupage.org

EPS: Elektroniczna skrzynka podawcza


Dyrektor szkoły:

Jerzy Werra

Wicedyrektor:

Katarzyna Neuműller


Zakres działania:

w skład Zespołu Szkół w Parchowie wchodzą:  

- oddziały przedszkolne,
- szkoła podstawowa.

Status prawny

Zespół Szkół w Parchowie jest oświatową placówką publiczną i działa na podstawie:

• Aktu Założycielskiego,

• Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);

• Ustawy z 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);

• Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203);

• Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;

• Statutu;

• Zarządzeń Kuratora;

• Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół w Parchowie;

• Planu Pracy Szkoły;

• Koncepcji Pracy Szkoły;

• Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

• Regulaminu Szkoły;

• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

• Regulaminu Rady Pedagogicznej;

• Regulaminu Rady Rodziców.

Organem prowadzącym Zespół Szkół w Parchowie  jest Gmina Parchowo.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Zespół Szkół w Parchowie, ul. Kartuska 19A, 77-124 Parchowo informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Parchowie, ul. Kartuska 19A, 77-124 Parchowo;

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Parchowie jest Pan Piotr Przyborowski, (e-mail: gryfinspektor@gmail.com);

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Zespół Szkół w Parchowie, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);

4.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Zespołu Szkół w Parchowie;

5.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa lub do czasu cofnięcia zgody;

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  dobrowolne;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

11. Zespół Szkół w Parchowie może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

 

5698